Formularz zapisu do szku00f3?

Szanowni Pa?stwo, je?li s? Pa?stwo zainteresowani nauk? swojego dziecka w Polskiej Szkole Sobotniej prosimy o wype?nienie tego formularza.

 

Uwaga : Wype?niamy jeden formularz na jedno dziecko: tzn. je?li ubiegasz si? o przyj?cie np. dwojga dzieci do szko?y, to wype?niasz jeszcze dwa formularze, trzy - trzy itd. Prosz? u?ywa? polskich czcionek zgodnie z akty urodzenia dzieci.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia testu00f3w znajomo?ci j?zyka polskiego oraz przypisania dziecka do klasy poru00f3wnywalnej z jego umiej?tno?ciami i wiedz?.

 

Pobierz wersj? papierow? poni?szego formularza  TUTAJ

CLICK HERE TO VIEW AN ENGLISH FORM

 

KOSZT...
 

CHESTER:
1 dziecko - u00a3375
2 dzieci - u00a3625
3 dzieci - u00a3825


WREXHAM:
1 dziecko - u00a3325
2 dzieci - u00a3535
3 dzieci - u00a3727

 

 

Join Our Newsletter!